Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

Tip: Zooming in and out

The View menu has the Zoom In/Out commands that allow you to increase/decrease the font size.  You can do the same pressing the Control key and moving the mouse wheel.

Δεν υπάρχουν σχόλια: